Kdo jsme

Městská galerie Týn nad Vltavou je součástí  Městského centra kultury a vzdělávání, sídlícího na adrese Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01, IČ 28105222. Jsme příspěvková organizace zřizovaná městem Týn nad Vltavou. Na této stránce vás seznámíme se základními zásadami ochrany osobních údajů v naší organizaci.

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Pro přípravu některých našich produktů potřebujeme některé vaše osobní údaje. V souladu s oprávněným zájmem naší organizace informovat o naší činnosti pořizujeme na námi pořádaných akcích (vernisáže výstav, komentované prohlídky atp.) fotodokumentaci, již dále využíváme v souladu s tzv. zpravodajskou licencí k informování veřejnosti o naší činnosti (tím nejsou nijak dotčena vaše níže uvedená práva, zejm. právo být zapomenut). Na základě našeh ooprávněného zájmu zjišťovat údajeo  návštěvnosti stránek používáme analytický systém Google Analytics. Google Ireland Ltd., který s vašimi osobními údaji přichází do styku, s nimi nakládá v souladu s platnou legislativou.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro organizaci vašeho zážitku.

 

Jaká máte práva?

Můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme (tzv. právo být zapomenut). Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

S vašimi daty se mohou seznámit výhradně pracovníci pověření organizací příslušného zážitku, kteří je potřebují znát pro jeho úspěšnou přípravu. Minimalizujeme objem dat ukládaných fyzicky – taková data chráníme fyzicky, uložením do zamykatelných prostor. Data, která nejsou ukládána fyzicky, jsou k dispozici v cloudu společnosti Google Ireland Ltd. Zabezpečena jsou jejím prostřednictvím v souladu s platnou legislativou. Přístupy našich pracovníků do cloudu jsou chráněny hesly a příslušní pracovníci jsou proškoleni v bezpečném zacházení s cloudem.

 

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě úniku informací je pracovník, který únik objeví, povinen zpravit o úniku informací pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů v naší organizaci. Ten obratem uvědomí osobu či skupinu osob, jejichž data unikla, a příslušný orgán státní správy (Úřad pro ochranu osobních údajů). Následně se pokusíme identifikovat útočníka a důvody, které jej mohly ke krádeži dat vést. Identifikujeme také cesty, kterými se k datům mohl dostat, a eliminujeme takto objevené případné bezpečností hrozby.

 

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme výhradně od fyzických osob, jichž se týkají.

 

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Nevyužíváme žádná automatizovaná rozhodnutí při zpracování osobních údajů, tj. nijak neprofilujeme uživatele a netřídíme je.